TR | EN
Derslere ait Öğrenim Kazanımları ve Program Çıktısı İlişkileri

Ders - Program Kazanımları Tablosu (Endüstriyel Tasarım Bölümü)

Ders Adı Derse Ait Öğrenim Kazanımları Katkı Sağladığı Program Çıktısı
1. Yarıyıl    
Temel Tasarım I 1- Endüstriyel tasarımın temel ilkelerini ve elemanlarını uygulamalı
olarak öğrenir.
2- Temel ilke ve elemanlar ışığında mevcut endüstriyel ürünlerin çözümlemesini yapabilir.
3- Temel ilkeleri ve elemanları kullanarak tasarım yapabilir.
4- Tasarım sürecini kavrayarak zaman planlaması yapabilir.
5- Pafta sunumlarını temel ilke ve elemanları kullanarak tasarlayabilir.
6- Çizim ve maket uygulamaları için el becerisi gelişir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ8
PÇ9
Endüstriyel Tasarıma Giriş 1- Dünyada ve Türkiye’de endüstriyel tasarım alanını tanımlayabilir,
2- Tasarımcının görev, sorumluluklarını ifade edebilir,
3- Tasarlama eyleminin içeriğine dair bir çerçeve çizebilir,
4- Tasarlama süreçlerini tanımlayabilir.
PÇ1
PÇ5
PÇ7
PÇ8
PÇ10
Malzeme ve Üretim Teknikleri I Bu dersi alan öğrenci;
1-  Malzemeleri genel hatlarıyla kavrar.
2- Malzemelerin kullanım alanlarını görme ve ilişkili üretim tekniklerini anlama becerileri kazanır.
3- Polimer, ahşap, akıllı malzeme ve biyomalzemeye uygun üretim tekniklerini detaylı olarak öğrenerek endüstriyel tasarımdaki yerini kavrar.
4- Disiplinler arası etkileşime dayalı olarak malzeme ve imalat yöntemleri hakkında bilgi edinir.
PÇ2
PÇ5
PÇ7
Teknik Resim I 1- Evrensel olarak standartlaşmış teknik resim dilini okuyabilir.
2-  EN, ISO ve ANSI standartlarına uygun şekilde teknik resim çizebilir.
PÇ2
PÇ4
PÇ6
PÇ10
Tasarım Çizimi I
Çizim kabiliyeti kazanarak;
1-  Var olan objelerin konturlarını doğru şekilde çizebilme
2- Doğru perspektifle çizebilme
3- Çizime tonlama, tarama teknikleri, ışık ve gölge ekleyerek üç boyutlu bir
görüntü verebilme
4-  Objelerin malzemesini, tek veya az renk ile çizime aktarabilme
5- Temel iki ve üç boyutlu geometrik şekillerden basit hayali objeleri çizerek
inşa edebilme
6- Hızlı çizim yapabilme
7- Eskiz ile kendi fikirlerini ifade edebilme
PÇ 6
Türk Dili I
Bu dersin sonunda öğrenci;
1-  Türkçenin tarihçesini ve önemini kavrar
2-  Konuşma ve yazma dilini doğru kullanır
3-  Türkçenin özelliklerini bilir.
PÇ7
PÇ9
İngilizce I
Ders, İngilizceyi öğrenmeyi ve uygulama yapmayı sağlar.
PÇ10
2. Yarıyıl    
Temel Tasarım II 1- Temel ilke ve elemanları kullanarak basit seviyede endüstriyel
ürünlerin tasarımını yapabilir.
2- Endüstriyel tasarım sürecini deneyimler.
3- Üretim konusunda temel bilgileri uygulamalı olarak edinir.
4- Ürünlerin yapısını, biçimini ve işlevini anlamak için çözümleme
yapabilir.
5- Endüstriyel tasarım sürecini kavrayarak zaman planlaması yapabilir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
Maket Yapımı
1- Prototip ve maket yapımının tasarım sürecindeki rolünü kavrar.
2- Maket yapım sürecinde farklı malzemeleri tanır ve üretim imkanlarını öğrenir.
3- Yapılacak prototipe göre maket yapım sürecini planlayıp uygulayabilir.
4- Maket yapımı konusunda el becerisini geliştirir.
5- Alet ve makinelerin güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağını öğrenir.
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ7
PÇ9
Malzeme ve Üretim Teknikleri II
1- Metal, cam, seramik ve kompozit malzeme konularında detaylı bilgiye sahip olur.
2- Bu malzemelerin özelliklerini, kullanım alanlarını ve ilişkili üretim tekniklerini detaylı olarak öğrenerek endüstriyel tasarımdaki yerini kavrar.
3- Disiplinler arası etkileşime dayalı olarak malzemeleri ve ilişkili imalat yöntemlerini uygulamalı olarak anlar.
4- Tasarım sürecinde doğru malzeme ve üretim yöntemini seçer.
PÇ2
PÇ5
PÇ7
Teknik Resim II 1- AutoCAD ile hazırlanmış teknik resim dosyalarını açabilir ve okuyabilir.
2- AutoCAD programını kullanarak dijital ortamda EN, ISO ve ANSI standartlarına uygun şekilde teknik resim çizebilir
PÇ2
PÇ4
PÇ6
PÇ10
Tasarım Çizimi II
1- Gördüğünü çizebilme
2- Tasarım fikirlerini kâğıt üstünde görselleştirebilme
3- Renkli kalem, soft pastel boya ve marker kullanarak renk ve malzeme
görüntüsü verebilme
4- İnsan-nesne ilişkisini kâğıt üstünde görselleştirebilme
5- Ürün-kullanıcı senaryolarını kâğıt üstünde görselleştirebilme
6- Obje-mekân ilişkisini kâğıt üstünde görselleştirebilme
7- Sunum paftası hazırlayabilme
8- Tasarım fikirlerini çizim yardımıyla görselleştirerek diğer insanlara
iletebilme
PÇ4
PÇ5
PÇ6
Türk Dili II
Bu dersin sonunda öğrenci;
1- Edebi metinleri tanır, söz varlığını genişletir
2- Konuşma ve yazma dilini doğru kullanır
3- Türkçenin özelliklerini, yapısını bilir.
4- Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini kavrar
PÇ7
PÇ9
İngilizce II
1- İngilizce temel dilbilgisi kurallarını kullanabilme
2- Hedef dili sınıf ortamında kullanabilme
3- İngilizce diyalogları anlayabilme
4- İngilizce bir metni okuyup anlayabilme
5- Hedef dili konuşan kişilerle iletişim kurabilme
6- Hedef dili kullanarak kendini yazılı olarak ifade edebilme
PÇ10
3. Yarıyıl    
Endüstriyel Tasarım Stüdyosu I
1- Tasarım yönergesi çerçevesinde projesini şekillendirebilir.
2- Basit tasarım problemi/problemleri tanımlayabilir
3- Basit tasarım problemi/problemleri için yönerge çerçevesinde gerekleri ve kısıtları tespit edebilir
4- Basit tasarım problemini/problemlerini çözebilir
5- Temel ürün-kullanıcı ilişkisi analizleri yapabilir
6- Tasarım fikirlerini çizerek ifade edebilir
7- Tasarım fikirlerini basit maketler üzerinde deneyerek geliştirebilir.
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ9
Tasarım Tarihi ve  Kültürü I Ders sonunda öğrenciler;
1- Toplumsal, ekonomik, ekolojik ve siyasal olgular ile tasarım pratik ve söylemleri arasındaki ilişkileri değerlendirebilecek
2- Tasarım kültürünü nesne-imajın da içinde bulunduğu daha sistematik ve kapsamlı bir yaklaşımla ele alabilecek
PÇ1
PÇ7
PÇ8
PÇ10
Bilgisayar Destekli Tasarım I
1- Bilgisayarda çizim programları hakkındaki genel bilgileri açıklar.
2- Rhinoceros programında dosya düzenlemesi yapabilir.
3- Rhinoceros programının, endüstriyel tasarımda proje sunumu için gerekli temsil araçlarını açıklar.
4- Rhinoceros programının iki boyutlu (2D) ve üç boyutlu (3D) çizim için temsil araçlarını açıklar.
5- CAD programlarının görselleştirme için temsil araçlarını açıklar.
6- CAD programlarında ürün çizimine yönelik komutları açıklar.
7- CAD programlarında programlar arası ilişkiyi ve dosya aktarımını açıklar.
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ10
Dijital Görselleştirme
1- Piksel tabanlı çizim kullanabilir.
2- Vektörel çizim programı kullanabilir.
3- Fotoğraf ve taranmış çizimleri düzeltebilir ve düzenleyebilir.
4- Renk modellerinin farklılıkları bilip tasarımında doğru şekilde
kullanabilir.
5- Tipografinin temel prensiplerini dikkatine alarak grafik tasarım ürünlerine
metin ekleyebilir.
6- Grafik tasarım ilkelerini kullanarak konuya uygun, görselleri ve metinleri
birleştirerek dengeli bir kompozisyon yaratabilir.
7- Baskı ve dijital ortamlar için dosyaları teknik açıdan doğru hazırlayabilir.
PÇ2
PÇ4
PÇ5
PÇ6
Endüstriyel Tasarımda İnsan Faktörü I
1- Güvenli bir ürün tasarlayabilmek için ihtiyacı olan Antropometrik ve Biomekanik verilerin hangileri olduğunu saptayabilir.
2- Güvenli bir ürün tasarlayabilmek için ihtiyacı olan Antropometrik ve Biomekanik verileri tasarımına uygulayabilir.
3- Herhangi bir ürünün, Antropometrik ve Biomekanik bağlamda güvenli olup olmadığını tespit edebilir.
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ8
Tasarım Araştırmaları
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1- Tasarımcıların düşünce yapısı hakkında bilgi sahibi olurlar.
2- Tasarım araştırmaları ve yöntemlerini öğrenirler.
3- Tasarım sürecinin ile tasarım araştırması arasındaki ilişkiyi kavrarlar.
4- Tasarım süreci içerisinde ıraksak ve yakınsak düşünmenin önemini kavrarlar.
PÇ2
PÇ3
PÇ6
PÇ9
4. Yarıyıl    
Endüstriyel Tasarım Stüdyosu II 1. Tasarım yönergesi çerçevesinde projesini şekillendirebilir.
2.Basit tasarım problemi/problemleri tanımlayabilir
3. Basit tasarım problemi/problemleri için yönerge çerçevesinde gerekleri ve kısıtları tespit edebilir
4. Basit tasarım problemini/problemlerini çözebilir
5. Temel ürün-kullanıcı ilişkisi analizleri yapabilir
6. Tasarım fikirlerini çizerek ifade edebilir
7. Tasarım fikirlerini basit maketler üzerinde deneyerek geliştirebilir
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ9
Mekanizma ve Detay Çözümleme Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1- Malzemelerin mekanik ve fiziksel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur
2- Temel strüktür kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
3- Ürün tasarımında strüktürün önemini kavrar ve yapısal olarak işlevini gerçekleştiren ürünler tasarlayabilir.
4- Basit ve karmaşık mekanizmalar hakkında bilgi edinir.
5- Mevcut mekanizmalardan yola çıkarak yeni mekanizmalar tasarlayabilir.
6- Farklı malzeme ve üretim yöntemleriyle üretilmiş ürünlerin detaylarını çözümleyip sunabilir.
7- Mevcut ürünlerin detaylarından yola çıkarak kendi endüstriyel tasarım projeleri için uygun detaylara karar verebilir.
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ9
Bilgisayar Destekli Tasarım II 1- Autodesk Fusion 360 programında dosya düzenlemesi yapabilir.
2- Autodesk Fusion 360 programının, endüstriyel tasarımda proje sunumu için gerekli temsil araçlarını açıklar.
3- Autodesk Fusion 360 programının iki boyutlu (2D) ve üç boyutlu (3D) çizim için temsil araçlarını açıklar.
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ10
Tasarım Tarihi ve Kültürü II 1- Toplumsal, ekonomik, ekolojik ve siyasal olgular ile tasarım pratik ve söylemleri arasındaki ilişkileri değerlendirebilecek,
2- Tasarım kültürünü nesne-imajın da içinde bulunduğu daha sistematik ve kapsamlı bir yaklaşımla ele alabilecektir.
PÇ1
PÇ7
PÇ8
PÇ10
5. Yarıyıl    
Endüstriyel Tasarım Stüdyosu III 1- Tasarımın pratik işlevlerinin yanı sıra sembolik fonksiyonlarını tanımlayabilir,
2- Kültürel pratikler, gündelik nesnelerdeki çeşitli soyut işlevleri analiz edebilir,
3- Bu soyut işlevleri ürün bağlamında kullanıcı tüketicilere aktarabilir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
Tasarım ve Proje Yönetimi Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1- Tasarım sürecini, yeni ürün geliştirme sürecinin bir basamağı olarak kavrar.
2- Üretim organizasyonlarındaki farklı departmanları ve görevleri hakkında genel kavrayışa sahip olur.
3- Endüstriyel tasarım proje süreçleri ve proje performansı ile ilgili alanları öğrenir.
4- Proje yönetiminde kullanılan araç ve yöntemleri öğrenir.
PÇ2
PÇ3
PÇ6
PÇ7
PÇ9
Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I
1- Ulusal değerleri kavrama
PÇ1
Tasarım ve Üretim Stajı 1- Öğrencilere imal usulleri ile ilgili meslek hayatına yönelik uygulamalı tecrübeler kazandırmak,
2- Tasarımcıların endüstrideki rolünü anlamak,
3- Öğrencileri iş hayatına hâkim olmalarını sağlayacak gözlemleri edinmeleri sağlamak.
PÇ3
PÇ7
PÇ8
PÇ9
6. Yarıyıl    
Endüstriyel Tasarım Stüdyosu IV 1- Ürün yaşam döngüsünü ve döngüyü oluşturan fazlar arasındaki ilişkiyi tanımlayabilir,
2- Bu döngüdeki farklı teknolojileri, aktörleri ve bunlar arasındaki deneyimleri saptayabilir, yeniden tasarlayabilir
3- Tasarım sürecindeki farklı paydaşları sürece dahil edebilir, süreci sağlıklı bir şekilde yönetebilir
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II
Ulusal değerleri kavrama
PÇ1
7. Yarıyıl    
Endüstriyel Tasarım Stüdyosu V 1- Bir tasarım projesinde süreç yönetimini sağlayarak, tüm gereklilikleri yerine getirir ve sunar.
2- Proje dahilinde gereklilikleri ve kısıtları tespit eder
3- Projelerini gerektiği durumlarda test ederek revize edebilir
4- Proje kısıtları dahilinde tasarım yapabilir.
5- Bireysel olarak ürününü pazarlama girişiminde bulunabilir.
6- Tasarımın hukuksal boyutunu anlayarak buna uygun davranır.
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ9
PÇ10
Tasarım Ofis Stajı 1- Öğrencilere tasarım pratiği ile ilgili meslek hayatına yönelik uygulamalı tecrübeler kazandırmak,
2- Firmada veya tasarım ofisinde çalışan tasarımcıların endüstrideki rolünü anlamak,
3- Öğrencileri iş hayatına hâkim olmalarını sağlayacak gözlemleri edinmeleri sağlamak.
PÇ3
PÇ7
PÇ8
PÇ9
8. Yarıyıl    
Mezuniyet Projesi 1- Bir tasarım projesinde süreç yönetimini sağlayarak, tüm gereklilikleri yerine getirir ve sunar.
2- Firma ile iş birliği yaparak ürün geliştirme sürecini sektörel bazda deneyimler ve profesyonel sunum becerileri kazanır.
3- Kurum kültürü dahilinde profesyonel davranabilir.
4- Tasarımla ilişkili diğer departmanlardaki işleyişi kavrayarak onlarla sağlıklı iletişim kurabilir.
5- Farklı disiplinlerle ortak proje geliştirebilir.
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ9
PÇ10
Seçmeli Kuramsal Dersler    
Endüstriyel Tasarımda İnsan Faktörü II
1- Güvenli bir ürün tasarlayabilmek için ihtiyacı olan bilişsel verilerin hangileri olduğunu saptayabilir.
2- Güvenli bir ürün tasarlayabilmek için ihtiyacı olan bilişsel verileri tasarımına uygulayabilir.
3- Herhangi bir ürünün, algısal bağlamda doğru tasarlanıp tasarlanmadığını ve bilişsel bağlamda güvenli olup olmadığını tespit edebilir.
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ8
İş Sağlığı ve Güvenliği Temelleri
1- İşyerinde mevcut fiziki koşulları iyileştirmek üzere sorunları saptama, tanımlama, alternatif çözümler geliştirme ve çözme becerisi.
2- İşyeri koşulları (gürültü, sıcaklık, toz vb) için deney tasarlama, ölçüm alma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
3- İşyerlerinde muhtemel riskleri değerlendirme ve insan sağlığını koruyacak çözümler geliştirme becerisi
PÇ2
PÇ8
Mobilya Tasarım İlkeleri
1- Mobilyanın tarihçesi ve türleri hakkında bilgi sahibi olur.
2- Mobilya stillerini yorumlayabilir.
3- Mobilyada kullanılan malzeme ve üretim detaylarını kavrayarak yeni detaylar geliştirebilir.
4- Mobilya üretimindeki süreçleri bilir.
5- Modüler ve fonksiyonel mobilya tasarımlarını analiz edebilir.
6- Mobilya ile ilişkili unsurlar ve aksesuarlar hakkında bilgi sahibi olur.
7- Mobilyanın kullanıcısı ile ilişkisini sorgular.
8- Mobilyada sürdürülebilirlik kavramını sorgular.
9- Mobilya üretiminde kullanılan alet ve malzemeleri tanır.
10- Mobilya üretimindeki basit zanaat tekniklerini bilir ve kullanabilir.
PÇ2
PÇ3
PÇ7
PÇ10
Tasarım ve Biliş
1- Tasarım problemi / problemlerini daha bilinçli bir şekilde bulabilecek
2- Tasarım problemi çözme sürecinde çıkarsama yöntemlerini bilinçli bir şekilde kullanabilecek
3- Tasarım problemi çözme sürecinde tasarım düşünme yöntemlerini bilinçli bir şekilde kullanabilecek
PÇ2
PÇ3
PÇ9
Döngüsel Ekonomi
1- Öğrenci döngüsel ekonomi prensiplerini iyice tanır
2- Kendi tasarım süreçlerini o prensiplere yönelik ayarlayabilir
3- Sürdürebilir malzeme, üretim ve sistemsel yaklaşımların örneklerini
içselleştirir ve daha geniş ve kapsamlı bir bakış açısı ile kendi tasarım
sürecini yürütebilir
4- Sosyal ve çevresel duyarlı tasarımları gerçekleştirebilir
5- Çevresel ve sosyal sorunlara çözüm getirebilen tasarımlar yapabilir
PÇ1
PÇ3
PÇ7
PÇ8
Ürün Tasarımı için Dijital Üretim ve Malzeme 1- Öğrenci dijital üretim yöntemleri arasındaki farkları, avantaj ve
dezavantajları, malzeme çeşitleri ile kullanım alanlarını bilip
değerlendirebilir.
2- Kullanılmış dijital üretim tekniklere göre ürünün tasarımını ayarlayabilir,
tasarlamış ürünün dijital dosyalarını üretime hazırlayabilir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
Girişimcilik 1- Girişimcilik konusunda bilgi ve tecrübe kazanır.
2- Girişimcilik sürecinde yararlanabileceği çeşitli araçları öğrenir.
3- Girişimcilik fikirleri üretebilir ve bu fikirleri uygulamaya geçmeden test edebilir.
4- Takım olarak bir girişimcilik fikri üzerine çalışabilir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
Pazarlama İletişimi
Bu dersin sonucunda öğrenci,
1- Pazarlama iletişiminin önemini ve kapsamını yorumlayabilecektir
2- Pazarlama iletişimi yaklaşım ve uygulamalarını tartışabilecektir.
PÇ2
PÇ8
Tasarım Hukuku
1- Fikri sınaî mülkiyet haklarının sosyoekonomik kalkınmadaki rolünü kavrama
2- Patent/tasarım veri tabanlarının kullanabilme.
3- Farklı yenilikçi tasarım örneklerinden yararlanabilme.
4- Fikri sınai mülkiyet haklarına saygı gösterme
PÇ8
Seçmeli Stüdyo Dersleri    
Deneysel Malzeme 1- Seri üretimde sıklıkla kullanılmayan, doğal, biyolojik ve geri
dönüştürülebilir malzeme ve teknikleri tanıyabilme.
2- Doğal, biyolojik ve geri dönüştürülebilir temel maddelerden malzeme oluşturabilme
3- Deneysel malzemeleri çıkış noktası olarak kullanarak, bu malzemelerin özelliklerine uygun bir tasarım konsepti geliştirebilme ve tasarımın prototipini gerçekleştirebilme
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
Eleştirel Tasarım 1- Tasarımdaki güncel teori ve kavramları betimleyebilir,
2- Maddi kültürün gündelik hayat ve pratikleri ile ilişkisini sorgulayabilir ve çözümleyebilir,
3- Bir başka tasarımcının ürünlerine yahut kendi üretimlerine eleştirel ve yansıtıcı bir bakış açısıyla yaklaşabilir,
4- Tasarım araçları, strateji ve taktiklerini farklı problem bağlamlarında yaratıcı bir şekilde kullanabilir, alternatif yaklaşım ve kurgular üretebilir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ7
PÇ8
PÇ9
Tasarım Odaklı Düşünme Bu dersi alan öğrenciler;
1- Tasarım odaklı düşünme konusunda bilgi ve tecrübe kazanır,
2- İnsan odaklı tasarım yaklaşımını deneyimler,
3- Tasarım araştırmaları hakkında tecrübe kazanır,
4- Bir sorunsal tanımı üzerine çok sayıda çözüm önerisi geliştirebilir,
5- Prototip ve test süreçleriyle fikirleri hakkında hızlı bir şekilde geri bildirim alabilir,
6- Takım çalışması ve iş birliğine açık olur.
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
İleri Modelleme 1- Tasarım sürecinde kullanılacak programları tanır.
2- 3DS Max-Vray menülerini tanır ve kullanır.
3- Foto-gerçekçi görselleştirme becerisi geliştirir.
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ10
Katılımcı Tasarım 1- Tasarımın problem alanını oluşturan konuyu ilgili paydaşlarla birlikte saptayabilme,
2- Tespit edilen problemlere birlikte çözüm arayabilme ve gerekli kaynakları sürece dahil edebilme,
3- Paydaşlarla iletişim ve empati kurabilme,
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
Kişisel Markalaşma ve Portfolyo Tasarımı 1- Öğrenci yeteneklerinin ve güçlü yönlerinin farkına varır.
2- Mesleki hayat için hangi adımları atması gerektiği üzerine bir fikir geliştirir.
3- Yaptığı tasarım işlerinin kalitesini ve niteliğini değerlendirerek çalışmak istediği alana göre seçim yapar.
4- Kişisel tasarımcı kimliğini hem sözel olarak hem de portfolyo görüntüleri ile sunar.
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ9
Engelliler için Tasarım 1- Engellilik ve erişilebilirlikle ilgili farkındalık sahibi olma
2- Kapsayıcı tasarım projeleri geliştirebilme
3- Engellilere yönelik tasarlanan ürünlerde kullanılan standartları bilme
4- Engellilere yönelik ergonomik yaklaşımları uygulayabilme
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
Oyun Oyuncak Tasarımı
1- Oyun ve oyuncak tasarımının temel kavramlarını tanımlar.
2- Oyun tasarımında alan tanımlaması yapar.
3- Oyun tasarımında oyun elemanlarını ve ilişkili oyuncakları tanımlar
4- Ürün-kullanıcı etkileşimi ekseninde oyun ve oyuncağın yerini tanımlar
5- Oyun tasarımına yönelik gerekli süreçleri tasarlayabilir
6- Oyun tasarımı için konsept belirleyebilir
7- Oyun ve oyuncak tasarımı için gerekli elemanları tasarlayabilir
8- Oyunlaştırma, oyun yoluyla öğrenme gibi kavramları tanımlar
9- Teknolojinin oyun ve oyuncak tasarımındaki konumunu sorgular
PÇ2
PÇ3
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10