TR | EN
Genel Bilgi

Dünya Tasarım Örgütü (WDO) tarafından yapılan tanıma göre endüstriyel tasarım yenileşimi yönlendiren, ticari başarı sağlayan ve yenilikçi ürünler, sistemler, hizmetler ve deneyimler aracılığıyla daha iyi bir yaşam kalitesine yol açan stratejik bir problem çözme sürecidir. Günümüzde endüstriyel tasarımcıların kullandıkları yöntemler tasarım odaklı düşünme başlığı altında birçok farklı disiplin için yenilikçi olmanın ve yenileşimin yöntemi olarak kabul edilmektedir. Yenileşim ile kurulan bu doğrudan ilişki sebebiyle de gelişen ve değişen endüstrinin endüstriyel tasarımcılara olan ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır.

Bu ihtiyaç doğrultusunda ESOGÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü, alanında etik ilkelere bağlı, sosyal, ekonomik, kültürel ve ekolojik koşulları gözeten; eleştirel düşünen; güncel tasarım kuramları, yöntemleri ile endüstriyel ve teknolojik gelişimlere hakim; ulusal ve uluslararası düzeyde disiplinler arası bilgi ve değer üretebilen; endüstriyle etkileşim halinde olan yaratıcı, gelişim ve değişime açık endüstriyel tasarımcılar yetiştirmek amacıyla 2022-2023 Akademik Yılında lisans eğitimine başlamıştır.

Endüstriyel Tasarım Bölümünde eğitim uygulama ağırlıklı olarak yürütülmektedir. Ders programı öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek için proje odaklı olarak yürütülen stüdyo dersleri temelinde tasarlanmıştır. Temel stüdyo derslerinin haricinde eğitim programında zorunlu dersler, seçmeli kuramsal dersler, seçmeli stüdyo dersleri ve stajlar bulunmaktadır. Öğrenciler, eğitim programının son döneminde, mezuniyet projesi kapsamında, farklı sektörlerden çeşitli firmalar ile işbirliği içerisinde bitirme projelerini yürütmektedir. Hem stajlar hem de bitirme projesi aracılığı ile öğrencilerin çalışma hayatını deneyimleyerek mezun olmaları hedeflenmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Endüstriyel Tasarım alanında lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir.

İlgili yönetmeliğin 6. Maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği üzere lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamayacağı için 2023-2024 akademik yılından itibaren başvurular alınacaktır.

Hazırlık Sınıfı

ESOGÜ Endüstriyel Tasarım Programında hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır.

Stajlar

Uygulamalı bir eğitim programı olan Endüstriyel Tasarım bölümünde mesleki pratiğe dair bilgi ve becerilerinin artması amacıyla toplamda iki staj bulunmaktadır. Bu stajlar 25+25 olmak üzere toplamda 50 iş gününden oluşmaktadır. Stajlar 4. Yarıyıl ve 6. Yarıyılın sonunda yaz döneminde yapılmaktadır.

Üretim Stajı: 4. Yarıyıl sonunda gerçekleştirilen bu stajda öğrenciden dönem içinde öğrendiği teorik bilginin mesleki uygulamalarını gözlemlemeleri, teknik detaylara dair uygulayıcılardan öğrenmeleri, bilgiyi işleyerek tasarıma dair tutum ve karar verme becerilerini geliştirmesi beklenmektedir. Küçük, orta veya büyük ölçekli üretim yapan firmalarda gerçekleştirilmesi öngörülen stajın süresi 25 iş günüdür.

Ofis Stajı: Üçüncü sınıf sonunda yapılması öngörülen ofis stajının amacı profesyonel tasarlama süreçlerini, tasarımın organizasyon içindeki konumu ve işleyişine dair gözlem yapmak, bu firma içerisindeki tasarım pratiğine katkıda bulunmaktır. Uzmanlık alanına dair farkındalığın geliştiği bu stajın süresi 25 gündür. Tasarımcının çalıştığı ve mümkünse tasarım departmanları olan kurumlarla çalışılması hedeflenmektedir.