TR | EN
2018-2020 Stratejik Plan

ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi 2018-2022Stratejik Planı

Güncelleme: Dr. Öğrt. Üyesi Elif AVCI

Tarih: Kasım 2020

STRATEJİK ALAN 1. EĞİTİM–ÖĞRETİMDE MÜKEMMELİYET

Amaç 1. Tüm paydaşların beklentileri dikkate alınarak, Fakültemiz eğitim-öğretim programlarının bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet edebilecek mükemmeliyette geliştirilmesi.

Hedef 1.1. Eğitim-öğretim programlarını toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı ve paydaşlarıyla etkileşim içerisinde uygulama ağırlıklı olacak şekilde geliştirmek

Strateji 1.1.1. Ders programları teori ve uygulama dengesi gözetilerek geliştirilecektir.

Strateji 1.1.2. Ders programları ve içeriğinin güncelliğini koruması sağlanacaktır.

Strateji 1.1.3. Mevcut programlar yeniden düzenlenerek öğrencilerin mesleki gereksinimlerine uygun teknik geziler ders sürecine dâhil edilecektir.

Strateji 1.1.4. Lisans öğrencilerinin ulusal ve uluslararası sanatsal ve bilimsel etkinliklere katılımı desteklenecektir.

Strateji 1.1.5. Lisansüstü öğrencilerinin ulusal ve uluslararası sanatsal ve bilimsel etkinliklere katılımı desteklenecektir.

Strateji 1.1.6. Eğitim-öğretimde kalitenin güvence altına alınmasını sağlamak amacıyla kalite dış değerlendirme (akreditasyon) sürecine ilişkin çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Hedef 1.2. Eğitim-öğretim altyapısını geliştirmek

Strateji 1.2.1. Fakültenin derslik, atölye ve laboratuvar imkânları arttırılacak ve mevcutların nitelikleri iyileştirilecektir.

Strateji 1.2.2. Fakülte kütüphanesinin ihtiyaçları tespit edilip mevcut durumu iyileştirilecektir.

Strateji 1.2.3. Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu sosyal alanlar tespit edilerek, ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çözümler geliştirilecek, önlemler alınacaktır.

Strateji 1.2.4. Altyapı projelerinin hazırlanması ve uygulanması konusunda çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Hedef 1.3. Öğretim elemanlarının sayısını arttırmak ve eğitim öğretim niteliklerini geliştirmek

Strateji 1.3.1. Öğretim üyesi ve elemanı başına düşen öğrenci sayısı azaltılacaktır.

Strateji 1.3.2. Eğiticilerin eğitimi programları düzenlenecektir.

Strateji 1.3.3. Araştırma görevlisi sayısı arttırılacaktır

Strateji 1.3.4. Öğretim elemanlarının motive edilmesine yönelik teknik altyapının sağlanmasına ağırlık verilecektir.

Strateji 1.3.5. Öğretim elemanları, uluslararası ve ulusal indekslerce taranan nitelikli dergilerde yayın sayılarının arttırılması yönünde motive edilecektir.

Strateji 1.3.6. Öğretim elemanları, yurtiçi ve yurtdışı bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklere (kongre, sempozyum, çalıştay, sergi vb.) katılımları yönünde motive edilecektir.

Strateji 1.3.7. Öğretim elemanlarının bilimsel ve sanatsal projelerinin desteklenmesi yönünde çalışmalara ağırlık verilecektir.

Strateji 1.3.8. Yurt içinden ve yurt dışından alanında tanınmış sanatçıların kısa süreli ziyaretleri ile fakültede bulunmaları ve deneyimlerini paylaşmaları teşvik edilecektir.

Hedef 1.4. Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim amaçlı işbirlikleri geliştirmek ve öğrenciler için çekim merkezi haline gelmek

Strateji 1.4.1. ERASMUS, Mevlâna ve Farabi programları kapsamında işbirliği anlaşması yapılan üniversite ve program sayısı artırılacaktır.

Strateji 1.4.2. Uluslararası öğrenciler için sunulan eğitim öğretim, sosyal imkânlar geliştirilecek ve hedef ülkeler için tanıtımlar yapılacaktır.

Strateji 1.4.3Görsel Sanatlar Bölümüne daha nitelikli ve daha çok sayıda öğrencinin başvurmasını sağlamaya yönelik tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilecektir

Strateji 1.4.4Ulusal ve uluslararası öğrencilere yönelik sosyal imkânların ve mekânların sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır

Strateji 1.4.5Öğrenci ve öğretim elemanlarının sanatsal ve bilimsel etkinliklerine ilişkin yerel ve ulusal tanıtımlara ağırlık verilecektir

Hedef 1.5. Uzaktan eğitim sistemini geliştirip sürdürmek

Strateji 1.5.1. Üniversiteninuzaktan eğitim altyapısına uygun stratejiler geliştirilecektir.

Strateji 1.5.2. Sanayi ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda Sanat ve Tasarım alanında uzaktan eğitim sertifika programlarına katkı sağlayabilecek fikirler üretilecektir.

Strateji 1.5.3. Uzaktan eğitimle verilecek ders sayısı arttırılacaktır.

 

 

STRATEJİK ALAN 2. BİLİMSEL ARAŞTIRMA

Amaç 2. Bilimsel araştırma altyapısı ve yenilikçi-girişimci insan gücünün güçlendirilmesi

Hedef 2.1 Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin bilimsel araştırma, yenilikçilik ve girişimcilik yeteneğini geliştirmek

Strateji 2.1.1. Araştırmacıların proje hazırlama yenilikçilik ve girişimcilikyeteneğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Strateji 2.1.2 Akademik yükseltme ve atama ölçütlerinde dış kaynaklı(ulusal-uluslararası) araştırma projeleri ile girişimcilik,yenilikçilik ve fikri mülkiyet faaliyetlerinin ağırlığıarttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Strateji 2.1.3 Lisansüstü öğrencilerin tezlerinin projelendirilmesi konusunda çalışmalara ağırlık verilecektir.

Hedef 2.2 Akredite laboratuvar ve araştırma altyapısını ve sürdürülebilir yönetim yapısını güçlendirmek

Strateji 2.2.1 Yeni laboratuvar ve atölyelerin kurulabilmesine yönelik altyapı projeleri geliştirilecektir.

Hedef 2.3 İç ve dış destekli (ulusal ve uluslararası) projeleri desteklemek

Strateji 2.3.1 Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası ortaklı proje yazma eğitimlerine katılımları özendirilecektir.

Strateji 2.3.2 Öğretim elemanlarının araştırma projeleri gerçekleştirmeleri yönünde motivasyonları arttırılacaktır.

Strateji 2.3.3Ulusal ve Uluslararası proje ortaklık çağırılarının sistematik olarak öğretim elemanlarına duyurulması sağlanacaktır.

Strateji 2.3.4. Proje kapsamında tezli yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarındaki öğrencilere burs verilmesi desteklenecektir.

Hedef 2.4 Üniversite-Sanayi işbirliğini destekleyecekortak çalışma ve projeler yürütmek, önceliklialanlardaki çalışmaları özendirmek

Strateji 2.4.1.Üniversite-sanayi işbirliği projeleri için akademisyenlerdesteklenecek ve teşvik edilecektir.

Strateji 2.4.2.Sanayi kuruluşlarına eğitim ve danışmanlık hizmetiverilecektir.

 

STRATEJİK ALAN 3. PAYDAŞLARLA ETKİLEŞİM ve TOPLUMSAL KATKI

Amaç 3. Fakülte yerleşkesinin sosyal ve fiziki mekânlarının paydaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde geliştirilmesi, toplumsal fayda ve paydaşlarla etkileşimi arttıracak faaliyetlerde bulunulması

Hedef 3.1 Topluma katkıyı arttırmak ve sektörel işbirlikleri geliştirmek

Strateji 3.1.1.Sosyal sorumluluk projeleri ve faaliyetleri desteklenecektir.

Strateji 3.1.2. Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal sorumluluk projeleri üretilmesine ağırlık verilecektir.

Strateji 3.1.3.Sanayi ve hizmet sektörlerinin talebi doğrultusunda lisans velisansüstü tezlerin yapılması teşvik edilecektir.

Strateji 3.1.4. Topluma hizmet kuruluşlarının ihtiyaçlarına uygun lisansüstü tezlerin yapılması teşvik edilecektir.

Strateji 3.1.5. Sosyal sorumluluk projeleri içeren lisansüstü tezlerin yapılması teşvik edilecektir

Strateji 3.1.6. Üniversitemizin ve şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda sanatsal projeler içeren lisansüstü tezlerin yapılması teşvik edilecektir

Strateji 3.1.7. Sosyal sorumluluk projeleri içeren lisansüstü tezlerin yapılması teşvik edilecektir

Strateji 3.1.8. Topluma katkı amaçlı düzenlenen sanat ve tasarım etkinlikleri arttırılacaktır

Strateji 3.1.9. Topluma katkı amaçlı düzenlenen sanat ve tasarım etkinliklerinin üniversitemiz ve şehirde düzenlenmesi sağlanacaktır

Strateji 3.1.10. Öğrenci ve öğretim elemanlarının sanat ve tasarım alanındaki üretimlerinin üniversitemiz ve şehir kapsamında kalıcı yer bulmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilecektir

Strateji 3.1.11. Topluma hizmet kuruluşlarına ziyaretler düzenlenerek sanat ve tasarım alanına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Hedef 3.2 Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportifetkinlik sayısını arttırmak, öğrenci kulüpfaaliyetlerini desteklemek

Strateji 3.2.1.Bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler desteklenecek veduyurulması için sosyal medya ve diğer iletişim araçları etkinolarak kullanılacaktır.

Strateji 3.2.2.Öğrenci kulüplerinin faaliyetleri desteklenecektir.

Strateji 3.2.3.Öğrenci kulüplerinin kurulması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

Strateji 3.2.4.Mezunların takibi ve kurulacak işbirlikleri için Mezunlar Derneği çalışmaları geliştirilecektir.

Hedef 3.3 Yerleşkelerde öğrenci ve çalışanlar ilepaydaşların ihtiyaçlarını karşılayacak,

memnuniyetlerini arttıracak yenimekânlar ve hizmet alanları oluşturmak,erişilebilirliği artırıcı düzenlemeleryapmak

Strateji 3.3.1.Sosyal, sportif, sanatsal alanlar ile psikolojik ve sağlık danışmanlığı alabilecek alanlar geliştirilecektir.

Strateji 3.3.2.Merkezi yerleşke ulaşım altyapısı iyileştirilecek, trafiğirahatlatıcı düzenlemeler yapılacaktır.

Strateji 3.3.3 Kapalı ve açık alanlarda mimari erişilebilirliği arttırıcı düzenlemeler yapılacaktır.

Strateji 3.3.4. Fakültemizin bulunduğu Bademlik Kampüsünün, Meşelik Yerleşkesi ve şehir ile ulaşım sorunu konusunda çözüm önerileri geliştirilecektir.

Strateji 3.3.5. Merkez Yerleşkeye ulaşımı kolaylaştırılacak, Merkez Yerleşkedeki etkinliklere Bademlik yerleşkesindeki öğrencilerin de katılabilmesi için gerekli duyuru ve ulaşım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Strateji 3.3.6. Fakültemiz öğrencilerinin Merkez Yerleşkede sanatsal etkinlikler düzenlemesi desteklenecektir.

Strateji 3.3.7. Fakültemizdeki geri dönüşüm çalışmalarına iyileştirilerek devam edilecektir

Strateji 3.3.8. Fakültemizin bulunduğu Bademlik Kampüsünün, Meşelik Yerleşkesi ve şehir ile ulaşım sorunu konusunda çözüm önerileri geliştirilecektir.

Strateji 3.3.9 Fakültemiz içinde öğrencilerin sosyalleşebileceği bir mekân olarak kantin oluşturulması yönünde çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Strateji 3.3.10 Fakültemiz kütüphanesinin imkânları iyileştirilerek daha fazla öğrencinin yararlanması konusunda çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Strateji 3.3.11 Akademik ve idari personel ile öğrenciler için alternatif yemek hizmetleri üzerine çalışılacaktır.

Strateji 3.3.12Fakültemiz binasının bulunduğu çevredeki yol ve otoparklarda düzenlemeler yapılacaktır.

Strateji 3.3.13Fakültemiz binasına asansör yapılması sağlanacak ve bina içinde engelli bireylere yönelik düzenlemeler gerçekleştirilecektir.