TR | EN
Fakülte Kalite Komisyonu
Fakülte Kalite Komisyonu Prof. Düriye Kozlu İsmailoğlu (Dekan)
Başkan Prof. Düriye Kozlu İsmailoğlu (Dekan)
Üye Doç Dr. Şirin Şengel (Dekan Yardımcısı)
Üye Dr. Öğr. Üyesi Elif Avcı (Dekan Yardımcısı)
Üye Prof. Düriye Kozlu İsmailoğlu (Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı)
Üye Doç. Dr. Gülbin Özdamar Akarçay (Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı)
Üye Doç. Serenay Şahin
Üye Dr. Öğr. Üyesi Emel Yurtkulu
Üye Dr. Öğr. Üyesi Tezcan Bahar
Üye Araş. Gör. Dr. Hatice Server Kesdi (Endüstriyel Tasarım Bölümü)
Üye Araş. Gör. Serenay Anık Gök
Üye Araş. Gör. Murat Topaloğlu
Fakülte Sekreteri Bilal Uluyol
Öğrenci Temsilcisi  


Üniversite Kalite Komisyonunda alınan kararların Fakültede uygulanması, Fakülte Akreditasyon çalışmalarının başlatılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması ile yükümlüdür. Fakülte Kalite Komisyonu;

  • Fakülte Dekanı başkanlığında, anabilim dalı başkanları, farklı anabilim dallarından olmak şartıyla öğretim üyeleri, akademik birim sekreteri ve öğrenci temsilcisi olmak üzere en az beş üyeden oluşur. Bu komisyon, ilgili birim internet sayfasında ilan edilir.
  • Fakülte Dekanı’nın bulunmadığı zamanlarda Birim Kalite Komisyonu başkanlığını, Fakülte Dekanı’nın görevlendireceği yardımcısı yapar.
  • Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Komisyon üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Ancak yeni Komisyon kurulana kadar eski Komisyon çalışmaya devam eder. Görev süresi biten ya da görevinden ayrılan üyenin yerine, 9. Maddenin (a) bendi gereğince Fakülte, Yönetim Kurulu tarafından yeni üye belirlenir. Süresi bitmeden görevinden ayrılan üyenin yerine belirlenen üye, yerine geldiği üyenin kalan süresi kadar görev yapar.
  • Dekanlık gerekli görüldüğü takdirde komisyon Başkanı ve üyelerinde değişiklik yapabilir.

Fakülte Kalite Komisyonunun Görevleri

  • Fakülte Kalite Komisyonu Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda Fakültemiz eğitim öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili olarak: Fakültemizde iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kalite göstergelerini belirlemek ve bu kapsamda gerçekleştirilecek çalışmaları kalite komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek. Bu çalışmaları içeren raporu belirlenen takvime uygun olarak Kalite Komisyonuna sunmak.
  • Dış değerlendirme sürecinde, Birimleriyle ilgili gerekli hazırlıkları yapmak. Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara denetim sürecinde Birimleriyle ilgili her türlü desteği vermek,
  • Kalite Komisyonu ile işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek.

Fakülte Kalite Komisyonunun Çalışma Esasları

Fakülte Kalite Komisyonu, kendisine verilen görevleri yerine getirebilmek için aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda çalışır:

  • Fakülte Kalite Komisyonu, üçer aylık periyotlarla yılda en az dört kez olmak üzere Komisyon Başkanı’nın çağrısı veya komisyon üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği ile toplanır. Toplantı tarihi Başkan tarafından belirlenir,
  • Fakülte Kalite Komisyonu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Başkan’ın oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.