TR | EN
Staj

Çevrimiçi Staj Aşamaları İçin Lütfen Tıklayınız.

 

Staj Süreci

Pandemi döneminde ilave olarak "staj dilekçe örneği" doldurulması gerekmektedir. 

Ayrıca staj yapılacak kurumdan pandemi koşullarına uygunluk belgesi alınması zorunludur.

 

Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri 40 gün staj yapmak zorundadırlar.  Stajlar Staj İlkelerine göre yapılır. Öğrencilerin staj yapmak için izlemesi gereken adımlar aşağıda belirtilmiştir.

 1. Öğrenci, yapılacak staj türüne uygun bir işletme belirler.
 2. Belirlenen işletmenin uygunluğu için Staj Komisyonu Başkanlığından sözlü onay alır.
 3. Staj yapılacak işletmenin istemesi durumunda, öğrencinin yapacağı stajın zorunlu olduğunu ve staj süresince ilgili yasa gereğince İş Kazası ve Meslek Hastalığı sigorta primlerinin üniversitemizce ödeneceğini belirten staj zorunluluk belgesi doldurulup Staj Komisyonu Başkanlığına onaylatılır.
 4. Öğrenci staj yapmak üzere kabul edildiğini bildiren, staj kabul yazısını işletmeden temin eder.
 5. Öğrenci e-Devlet sisteminden Sağlık Provizyonu Müstehaklığını gösteren bir belge çıktısı alır. (Belge için e-Devlet Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi’nden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak çıktı alınacaktır. SPAS Müstehaklık Belgesi almak için tıklayınız)
 1. Staj Sigorta işlemlerini başlatmak için Staj Başvuru Formu doldurulur.  Birden fazla stajı ard arda yapacak öğrenciler,  Staj Başvuru Formuna, staj yapacağı ikinci işletme bilgilerini de yazarlar. Forma “Staj Başlama Tarihi” olarak ilk yapılacak stajın başlangıç tarihi, “Staj Bitiş Tarihi” olarak da ikinci stajın bitiş tarihi belirtilir. İki adet çıktı alınıp imzalanır ve Staj Komisyonu Başkanına imzalatılır. Onaylı  Başvuru formları, aşağıdaki eklerle birlikte şeffaf bir poşet zarf içinde, stajın başlama tarihinden en az 15 gün önce Bölüm Sekreterliğine teslim edilir:
  1. Staj kabul yazısı
  2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  3. Taahhütname
  4. Sağlık Provizyonu Müstehaklığı Belgesi
 1. Bölüm Sekreteri veya Rektörlük tarafından SGK girişleri yapılır ve barkodlu SGK giriş formu çıktısı alınır.
 2. SGK sigorta girişleri yapıldıktan sonra staj tarihlerinde değişiklik YAPILMAZ.
 3. Öğrenciler staja başlamadan önce
  1. 1 adet Staj Başvuru Formu (onaylanmış)
  2. 1 adet SGK Formu

Bölüm sekreterliğinden teslim alırlar. SGK belgesi olmadan staja başlamak mevzuata aykırıdır ve işletme açısından ciddi bir sorun oluşturur.

 1. Öğrenci staj defteri ve Staj Değerlendirme Formunu (sicil fişi) Bölüm Sekreterliği'nden temin eder. Staj defteri ön sayfasını doldurur, fotoğraf yapıştırır. Fotoğraf üzeri Bölüm Başkanlığınca onaylanır.
 2. Staja belirttiği tarihte başlar. Staj Başvuru formu ve SGK formunu staj süresince yanında bulundurur.
 3. Staj esnasında eğer işyerinde staj ücreti ödeniyor ise,  “STAJ ÜCRETLERİNE İŞSİZLİK FONU KATKISI BİLGİ FORMU” ödenmiyor ise STAJ ÜCRETİ TALEP ETMEME BİLGİ FORMUdoldurulup öğrenci ve işletme yetkilisi tarafından imzalanır. Bu iki formdan biri ve ücret ödendiğine dair banka dekontu (ücret ödenmiş ise) staj bitiminden 2 işgünü içinde, Bölüm Başkanlığına teslim edilir. Bölüm Başkanlığı, ödeme yapılanların listesini en geç izleyen ayın ikinci gününe kadar Dekanlık Makamına bildirir. 
 4. Öğrenciler staj boyunca hazırladıkları staj defteri (ve staj raporu) ile işletme tarafından onaylanmış ve zarflanmış staj değerlendirme formunu (sicil fişi) ve staj anketini staj bitimini izleyen eğitim döneminin en geç ilk 3 haftası içinde bölüm staj komisyonuna teslim eder.
 5. Staj defteri (ve staj raporu) Staj Komisyonu veya görevlendirdiği öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde, öğrenci sözlü sınava alınabilir. Değerlendirme, yarıyıl başlangıcından itibaren en geç iki ay içinde sonuçlandırılır.
 6. Değerlendirme sonucu sistem yetkisi olan Staj Komisyonu üyesi tarafından OGÜBS sistemine giriş yapılmak suretiyle öğrenciye duyurulur. Başarısızlık halinde staj tekrarlanır.
 7. Stajlara ait değerlendirme formları (sicil fişleri) staj türlerine göre tasniflenir ve Bölüm Başkanlığınca saklanır.
 8. Öğrenci, değerlendirme ilanını izleyen bir hafta içinde, Bölüm Başkanlığına, itirazda bulunabilir. Bölüm Başkanlığı bir hafta içinde nihai kararı verir. 

Staj ile ilgili formlar bir arada (zipli) veya ayrı ayrı:
Stajın zorunlu olduğunu gösterir belge (işletme isterse hazırlanacak)
Staj kabul yazısı örneği (işletme tarafından hazırlanacak; e-posta veya başka belge olabilir)
Staj Başvuru Formu (Sigorta işlemleri için ıslak imzalı 2 çıktı)
Taahhütname (iş kazası olursa hemen bildireceğini belirten öğrenci beyanı)
Staj değerlendirme formu (sicil fişi olarak da bilinir; staj sonunda işletme onaylayıp kapalı zarfta öğrenciye verecektir)
Staj ücretine işsizlik fonu katkısı bilgi formu (stajda öğrenciye ücret ödendiyse doldurulacak)
Staj ücreti talep etmeme bilgi formu (staj ücreti ödenmeyecekse doldurulacak)
Staj anketi (öğrenci tarafından staj sonunda doldurularak staj defteri ile Bölüme teslim edilecek)